Service

 
 

Panjab University Research Scholars

 
S.No. Name of the Supervisor /
Co-Supervisor
Name of the Ph.D. Scholar Mode of Ph.D. Registration Number Date of Registration Research Topic Likely Date of Completion Availing Fellowship Funding Agency of Fellowship
Faculty of Languages : Department of SanskritUpdated on: 21/07/2017 
1.   Prof. Lakhvir Singh Babbu Ram Full Time 16/323/Ph.D. 25/11/2016 No
2.   Dr. Devi Singh Sharwan Full Time 16/1170/Ph.D. 22/10/2016 No
3.   Dr. Devi Singh Heera Lal Full Time 16/270/Ph.D. 22/09/2016 No
4.   Dr. Devi Singh Ramanand Mishra Full Time 16/264/Ph.D. 22/09/2016 No
5.   Prof. Lakhvir Singh Prakash Chand Full Time 16/266/Ph.D. 22/09/2016 No
6.   Prof. Lakhvir Singh Satyan Sharma Full Time 16/269/Ph.D. 22/09/2016 Yes UGC
7.   Dr. Devi Singh Sandeep Full Time 16/265/Ph.D. 09/09/2016 Yes UGC
8.   Dr. Devi Singh Amit Kumar Full Time 16/1169/Ph.D. 08/08/2016 No
9.   Prof. Shankarji Jha Pratibha Full Time 16/40 24/12/2015 BHARTIYA PRACINA EVAM ARVACINA PRACALITA SIKSA PADDHATIYAM: eKA TULNATMAKA ADHYAYANA No
10.   Prof. Vikram Kumar Priyanka Kaliya Full Time 15/367/Ph.d. 04/12/2015 SAMSKRTA NATYASASTRIYA LAKSANOM KE SANDARBHA MEM PRAMUKHA HINDI CALACITROM KA SAMIKSATMAKA ADHYAYANA Yes UGC
11.   Prof. Lakhvir Singh Sanjay Sharma Full Time 15/1314/Ph.D. 04/12/2015 VALMIKI RAMAYANA EVAM TADASTRITA PRAMUKHA KAVYOM MEM GRHASTHASRAMA : EKA VIMARSA No
12.   Prof. Lakhvir Singh Pawan Kumar Full Time 15/1278/Ph.D 04/11/2015 VARTAMANA PARIPREKSYA MEM SMRITISASTRIYA NYAYAVIDHI : EKA ADHYAYANA Yes UGC
13.   Prof. Lakhvir Singh Naresh Kumar Full Time 15/1279/Ph.D 04/11/2015 RAJANAITIKA PARIPREKSYA MEM SUKRANITI TATHA KAMANDALIYANITISARA KA TULANATMAKA ADHYAYANA No
14.   Prof. Virender Kumar Alankar
----
Rajesh Kumar Full Time 15/304/Ph.D. 06/10/2015 SAMSKRTA VANMAYA MEM ARJUNA CARITRA : EKA SAMIKSATMAKA ADHYAYANA Yes UGC
15.   Prof. Virender Kumar Alankar Anup Kumar Full Time 15/305/Ph.D. 06/10/2015 SAIVAPURANAGATA BHUGOLA : EKA AITIHASIKA ADHYAYANA Yes UGC
16.   Prof. V.K. Alankar VED PARKASH Full Time 14/378/Ph.D. 11/12/2014 VALMIKIRAMAYANOKTA VAMSA : EKA ADHYAYANA No
17.   Prof. Shankarji Jha Poonam Rani Full Time 14/207/Ph.D. 12/09/2014 BHARATIYA DARSANIKA CINTANA MEM BUDDHI TATTVA KI SVAPRAKASATA EVAM PRATIPAKSA ; EKA VIVECANATMAKA ADHYAYANA Yes UGC
18.   Prof. Vikram Kumar Karan Sharma Full Time 14/30/Ph.D. 11/02/2014 NATYASASTRIYA TATTVOM KE PARIPREKSYA MEM ANARGHARAGHAVA AURA PRASANNARAGHAVA NATAKOM KA TULANATMAKA ADHYAYANA No
19.   Prof. Shankarji Jha Hitender Full Time 13/1180/Ph.D. 01/10/2013 SVAMI-RAMABHADRACARYA-PRANITA SRIBHARGAHAVIYAM MAHAKAVYA KA SAMIKSATMAKA EVAM BRHATTRAYI SE TULANATMAKA ADHYAYANA No
20.   Prof. Shankarji Jha Sunil Kumar Full Time 13/1182/Ph.D. 17/09/2013 HARIYANA PRADESA KI SANSKRTAMAHAKAVYALEKHANAPARAMPARA MEM SVAMINIGAMABODHATIRTHA-VIRACITA SRISANKARACARITAM: EKA ADHYAYANA No
21.   Prof. Shankarji Jha Amit Sharma Full Time 13/1183/ Ph.D. 17/09/2013 SAMSKRTASAHITYE KALATATTVA-PARYALOCANAM No
22.   Prof. Virender Kumar Alankar Chaman Lal Full Time 13/1131/Ph.D 17/09/2013 ABHIRAJA-RAJENDRAMISRAPRANITA SANSKRTA KATHA-SAHITYA :EKA SAMIKSATMAKA ADHYAYANA No
23.   Prof. Shankarji Jha Ramneek Sharma Full Time 19262/Ph.D. 15/12/2012 SRIMADBHAGAVATA MEM PREMA KE VIVIDHA PAKSA : EKA ADHYAYANA No
24.   Prof. Vikram Kumar Somdutt Full Time 19172 24/05/2012 SISUPALAVADHA : EKA VAIYAKARANIKA ADHYAYANA (AKHYATA EVAM KRT PADOM KE VISESA SANDARBHA MEM No
25.   Prof. Shankarji Jha Rakesh Full Time 19176 24/05/2012 NITYANANDA SASTRI PRANITA SRIRAMACARITABDHIRATNAM MAHAKAVYA KA CITRAKAVYAYVA EVAM CHANDOVAIVIDHYA :- EKA ADHYAYANA No
26.   Prof. Vikram Kumar & Dr. Girish Nath Jha Piyush Aggarwal Full Time 18542 17/01/2012 Paninian Samasa: Recognition and Processing-A Rule based Approach No
27.   Prof. Vikram Kumar Chander Parkash Full Time 18036 09/07/2011 Vyasa-Bhasya Ke Sandarbha Mem Yogasutra: Eka Vivecanatmaka Adhyayana” No
28.   Prof. Shankarji Jha Pawan Kumar Full Time 17656 24/09/2009 Naisadhiyacarita Mahakavya Mem Kriyapadom Ka Prayoga: Eka Adhyayana No
 
 

Enquiry No(s): 1800-180-2065, +91 172 2534818, 2534866 (from 9:30 am to 1:00 pm & 2:30 pm to 5:00 pm on working days including Saturday)

© 1997- 2017 - Panjab University, Chandigarh, India. Developed by: Computer Centre, Panjab University  |   Disclaimer